การประชุมผู้ถือหุ้น
  
ข้อมูลย้อนหลัง:
 • 2562
 • 2561
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554
 • 2553
 • 2552
 • 2551
 • 2550
 • 2549
 

ลำดับ การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
คำบอกกล่าวเรียกการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. คู่มือวิธีปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม (เอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม)
2. ข้อบังคับบริษัทว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
3. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
4. สำเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560
5. รายงานประจำปี 2560
6. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
7. สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนของกรรมการรายบุคคล
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. แผนที่สถานที่ประชุม
ลำดับ การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
1. หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2. แบบฟอร์มการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ลำดับ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
1. หลักเกณฑ์การการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
2. แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการประจำปี 2561
ลำดับ การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
คำบอกกล่าวเรียกการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. คู่มือวิธีปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม (เอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม)
2. ข้อบังคับบริษัทว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
3. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
4. สำเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559
5. รายงานประจำปี 2559
6. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
7. สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนของกรรมการรายบุคคล
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. แผนที่สถานที่ประชุม
ลำดับ การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
1. หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
2. แบบฟอร์มการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ลำดับ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
1. หลักเกณฑ์การการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
2. แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการประจำปี 2560
ลำดับ การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
คำบอกกล่าวเรียกการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. คู่มือวิธีปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม (เอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม)
2. ข้อบังคับบริษัทว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
3. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม
5. สำเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558
6. รายงานประจำปี 2558
7. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
8. จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วมประชุม และค่าตอบแทนของกรรมการ
9. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจ
ลำดับ การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
1. หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
2. แบบฟอร์มการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ลำดับ การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
คำบอกกล่าวเรียกการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. คู่มือวิธีปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม (เอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม)
2. ข้อบังคับบริษัทว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
3. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม
5. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
6. รายงานประจำปี 2557
7. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
8. จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วมประชุม และค่าตอบแทนของกรรมการ
9. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจ
ลำดับ การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
1. หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
2. แบบฟอร์มการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ลำดับ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
คำบอกกล่าวเรียกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. คู่มือวิธีปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 (เอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม)
2. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
3. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม
5. สำเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557
6. หลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
7. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ


ลำดับ การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
คำบอกกล่าวเรียกการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. คู่มือวิธีปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม (เอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม)
2. ข้อบังคับบริษัทว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
3. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม
5. สำเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556
6. รายงานประจำปี 2556
7. หลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
8. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
9. จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วมประชุม และค่าตอบแทนของกรรมการ
10. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจ
ลำดับ การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
1. หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
2. แบบฟอร์มการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
ลำดับ การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
คำบอกกล่าวเรียกการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. เอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
2. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม
4. สำเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555
5. รายงานประจำปี 2555
6. หลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
7. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
8. จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วมประชุม และค่าตอบแทนของกรรมการ
9. ข้อบังคับบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจ
ลำดับ การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
1. หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
2. แบบฟอร์มการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
ลำดับ การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
คำบอกกล่าวเรียกการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. เอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
2. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม
4. สำเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554
5. รายงานประจำปี 2554
6. หลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
7. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
8. จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วมประชุม และค่าตอบแทนของกรรมการ
9. ข้อบังคับบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจ
ลำดับ การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
1. หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
2. แบบฟอร์มการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
ลำดับ การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
1. คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
2. เอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
3. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม
5. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
6. รายงานประจำปี 2553
7. หลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
8. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
9. จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วมประชุม และค่าตอบแทนของกรรมการ
10. ข้อบังคับบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
11. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจ
ลำดับ การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
1. คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
2. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม
4. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
5. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
6. รายงานประจำปี 2552
7. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
8. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
9. จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน และค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ
10. ข้อบังคับบริษัทฯฉบับปัจจุบันและร่างข้อบังคับฉบับใหม่
11. ข้อบังคับบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
12. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจฯ
ลำดับ การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
1. คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
2. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
3. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
4. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
5. รายงานประจำปี 2551
6. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ
7. จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน และค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ
8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
9. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจฯ
10. ข้อบังคับบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
11. รายละเอียดโครงการ ESOP
12. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
13. ขอแก้ไขรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม
ลำดับ การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
1. คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
2. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
3. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
4. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
5. รายงานประจำปี 2550
5. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ
7. จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน และค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ
8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
9. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจฯ
10. ข้อบังคับบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
11. รายละเอียดโครงการ ESOP ครั้งที่ 2
12. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
ลำดับ การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
1. คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
2. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
3. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
4. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549
5. รายงานประจำปี 2549
6. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ
7. จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน และค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ
8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
9. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจฯ
10. ข้อบังคับบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
ลำดับ การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
1. คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549