คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
  
ข้อมูลย้อนหลัง:
 • ข้อมูลล่าสุด
 • 2561
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554
 • 2553
 • 2552
 • 2551
 • 2550
 • 2549
 • 2548
 • 2547
 • 2546