งบการเงิน
  

ข้อมูลย้อนหลัง:
 • ข้อมูลล่าสุด
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554
 • 2553
 • 2553
 • 2552
 • 2551
 • 2550
 • 2549
 • 2548
 • 2547
 • 2546
 

ดาวน์โหลดข้อมูลงบการเงินฉบับสมบูรณ์


งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (หน่วย: พันบาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,037,988
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 88,172
สินค้าคงเหลือ 33,535,665
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
เงินมัดจำค่าวัสดุก่อสร้าง 136,734
เงินมัดจำค่าที่ดิน 652,590
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 136,642
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 35,587,791
   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ 2,024
เงินลงทุนในบริษัทย่อย -
เงินลงทุนในการร่วมค้า 3,891,588
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา 606,842
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 70,553
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 238,702
ค่าความนิยม 100,063
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 32,417
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 167,210
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 96,010
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,205,409
รวมสินทรัพย์ 40,793,200
   
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4,291,404
เจ้าหนี้การค้า 880,042
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4,550,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 281
รายได้รับล่วงหน้า 508,051
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,078,177
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 174,679
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 150,390
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 118,280
รวมหนี้สินหมุนเวียน 11,751,304
   
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว 140,000
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี 8,900,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิจาก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,247
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 245,895
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 118,090
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 9,405,232
รวมหนี้สิน 21,156,536
   
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน  
หุ้นสามัญ 3,145,912,151 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,145,912
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว  
หุ้นสามัญ 3,145,899,495 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,145,899
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 89,416
กำไรสะสม  
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 314,591
ยังไม่ได้จัดสรร 16,091,244
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 19,641,150
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (4,486)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 19,636,664
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 40,793,200
   
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (หน่วย: บาท)
รายได้
รายได้จากการขาย 8,671,050
รายได้ค่าบริการ 198,980
รายได้ค่าบริหารจัดการ 128,025
ดอกเบี้ยรับ 3,432
เงินปันผลรับ -
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน 60,625
รายได้อื่น 19,417
รวมรายได้ 9,081,529
   
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย 5,877,805
ต้นทุนบริการ 96,976
ค่าใช้จ่ายในการขาย 880,960
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,035,514
ค่าใช้จ่ายอื่น 165
รวมค่าใช้จ่าย 7,891,420
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
1,190,109
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า  323,104
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,513,213
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (96,758)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,416,455
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (259,850)
กำไรสำหรับงวด 1,156,605
   
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด -
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด 1,156,605
   
การแบ่งปันกำไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,161,602
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (4,997)
รวม 1,156,605
   
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,161,602
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (4,997)
รวม 1,156,605
   
กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.369
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) 3,145,899