งบการเงิน
  

ข้อมูลย้อนหลัง:
 • ข้อมูลล่าสุด
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554
 • 2553
 • 2553
 • 2552
 • 2551
 • 2550
 • 2549
 • 2548
 • 2547
 • 2546
 

ดาวน์โหลดข้อมูลงบการเงินฉบับสมบูรณ์


งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (หน่วย: พันบาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 664,240
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 95,022
สินค้าคงเหลือ 34,348,767
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
เงินมัดจำค่าวัสดุก่อสร้าง 81,646
เงินมัดจำค่าที่ดิน 471,849
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 151,642
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 35,813,166
   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ 993
เงินลงทุนในบริษัทย่อย -
เงินลงทุนในการร่วมค้า 4,289,764
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา 606,842
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 69,465
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 263,121
ค่าความนิยม 100,063
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 30,425
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 195,364
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 95,968
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,652,005
รวมสินทรัพย์ 41,465,171
   
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 5,041,874
เจ้าหนี้การค้า 979,707
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4,300,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 351
รายได้รับล่วงหน้า 529,142
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,152,492
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 135,930
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 93,214
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 141,146
รวมหนี้สินหมุนเวียน 12,373,856
   
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว 90,000
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี 8,350,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิจาก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,092
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 249,061
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 123,972
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 8,814,125
รวมหนี้สิน 21,187,981
   
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน  
หุ้นสามัญ 3,145,912,151 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,145,912
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว  
หุ้นสามัญ 3,145,899,495 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,145,899
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 89,416
กำไรสะสม  
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 314,591
ยังไม่ได้จัดสรร 16,727,989
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 20,277,895
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (705)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 20,277,190
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 41,465,171
   
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
รายได้
รายได้จากการขาย 13,310,023
รายได้ค่าบริการ 339,348
รายได้ค่าบริหารจัดการ 288,059
ดอกเบี้ยรับ 3,438
เงินปันผลรับ -
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน 80,833
รายได้อื่น 55,713
รวมรายได้ 14,077,414
   
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย 8,949,197
ต้นทุนบริการ 155,783
ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,430,478
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,573,221
ค่าใช้จ่ายอื่น 230
รวมค่าใช้จ่าย 12,108,909
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
1,968,505
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า  366,485
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,334,990
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (116,556)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,218,434
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (425,958)
กำไรสำหรับงวด 1,792,476
   
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด -
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด 1,792,476
   
การแบ่งปันกำไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,798,347
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (5,871)
รวม 1,792,476
   
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,798,347
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (5,871)
รวม 1,792,476
   
กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.572
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) 3,145,899