งบการเงิน
  

ข้อมูลย้อนหลัง:
 • ข้อมูลล่าสุด
 • 2561
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554
 • 2553
 • 2553
 • 2552
 • 2551
 • 2550
 • 2549
 • 2548
 • 2547
 • 2546
 

ดาวน์โหลดข้อมูลงบการเงินฉบับสมบูรณ์


งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 (หน่วย: พันบาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,161,954
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 295,614
สินค้าคงเหลือ 38,199,424
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                         -
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                         -
เงินมัดจำค่าวัสดุก่อสร้าง    62,884
เงินมัดจำค่าที่ดิน 829,326
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 40,549,202
   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้    993
เงินลงทุนในบริษัทย่อย                         -
เงินลงทุนในการร่วมค้า 5,065,984
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา 693,374
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 69,556
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 260,244
ค่าความนิยม 100,063
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน    25,484
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 211,873
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 97,882
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,525,453
รวมสินทรัพย์ 47,074,655
   
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 6,883,996
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  1,374,496
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                         -
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน                         -
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,400,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี       360
รายได้รับล่วงหน้า     390,834
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,115,229
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   499,906
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 99,558
รวมหนี้สินหมุนเวียน 13,764,379
   
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี -
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 10,500,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี     910
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  231,945
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 137,292
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 10,870,147
รวมหนี้สิน 24,634,526
   
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน  
หุ้นสามัญ 3,145,912,151 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,145,912
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว  
หุ้นสามัญ 3,145,899,495 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,145,899
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ        89,416
กำไรสะสม  
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 314,591
ยังไม่ได้จัดสรร 18,895,666
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 22,445,572
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย    (5,443)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 22,440,129
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 47,074,655
   
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 (หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 5,363,257
รายได้ค่าบริการ         122,143
รายได้ค่าบริหารจัดการ        126,460
ดอกเบี้ยรับ            4
เงินปันผลรับ                            -
รายได้อื่น           7,175
รวมรายได้  5,619,039
   
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย 3,580,170
ต้นทุนบริการ          49,352
ค่าใช้จ่ายในการขาย       556,919
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร       473,062
ค่าใช้จ่ายอื่น          24,955
รวมค่าใช้จ่าย 4,684,458
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
934,581
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า    97,200
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       1,031,781
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (34,044)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     997,737
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (190,517)
กำไรสำหรับปี 807,220
   
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง  
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 794
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (902)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด   (108)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด 807,112
   
การแบ่งปันกำไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ    809,036
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย       (1,816)
รวม  807,220
   
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ    808,928
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย         (1,816)
รวม     807,112
   
กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ                    0.257
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)   3,145,899