งบการเงิน
  

ข้อมูลย้อนหลัง:
 • ข้อมูลล่าสุด
 • 2561
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554
 • 2553
 • 2552
 • 2551
 • 2550
 • 2549
 • 2548
 • 2547
 • 2546
 

ดาวน์โหลดข้อมูลงบการเงินฉบับสมบูรณ์


งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (หน่วย: พันบาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 784,547
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 390,553
สินค้าคงเหลือ 41,327,036
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
เงินมัดจำค่าวัสดุก่อสร้าง 47,407
เงินมัดจำค่าที่ดิน 419,621
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 42,969,164
   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ 549
เงินลงทุนในบริษัทย่อย -
เงินลงทุนในการร่วมค้า 4,470,345
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา 700,784
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 75,019
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 336,940
ค่าความนิยม 100,063
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 20,222
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 245,032
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 100,013
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,048,967
รวมสินทรัพย์ 49,018,131
   
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 6,389,454
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,563,843
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,850,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 368
รายได้รับล่วงหน้า 351,168
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,551,676
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 122,401
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 89,843
รวมหนี้สินหมุนเวียน 13,918,753
   
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 178,000
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 11,100,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 723
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 226,843
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 167,178
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 11,672,744
รวมหนี้สิน 25,591,497
   
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน  
หุ้นสามัญ 3,145,912,151 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,145,912
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว  
หุ้นสามัญ 3,145,899,495 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,145,899
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 89,416
กำไรสะสม  
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 314,591
ยังไม่ได้จัดสรร 19,886,152
องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น (11)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 23,436,047
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (9,413)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 23,426,634
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 49,018,131
   
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 6,619,512
รายได้ค่าบริการ 164,302
รายได้ค่าบริหารจัดการ 96,839
ดอกเบี้ยรับ 90
เงินปันผลรับ -
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน -
รายได้อื่น 16,068
รวมรายได้ 6,896,811
   
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย 4,508,444
ต้นทุนบริการ 80,138
ค่าใช้จ่ายในการขาย 734,090
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 721,904
รวมค่าใช้จ่าย 6,044,576
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
852,235
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 270,728
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,122,963
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (25,473)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,097,490
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (182,483)
กำไรสำหรับงวด 915,007
   
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง  
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (21)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษี (21)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง  
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน -
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ -
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษี -
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด (21)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด 914,986
   
การแบ่งปันกำไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 916,643
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (1,636)
รวม 915,007
   
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 916,622
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (1,636)
รวม 914,986
   
กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.291
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น) 3,145,899