งบการเงิน
  

ข้อมูลย้อนหลัง:
 • ข้อมูลล่าสุด
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554
 • 2553
 • 2553
 • 2552
 • 2551
 • 2550
 • 2549
 • 2548
 • 2547
 • 2546
 

ดาวน์โหลดข้อมูลงบการเงินฉบับสมบูรณ์


งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (หน่วย: บาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,054,168,567
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 390,356,483
สินค้าคงเหลือ 35,424,614,750
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
เงินมัดจำค่าวัสดุก่อสร้าง 49,260,699
เงินมัดจำค่าที่ดิน 822,211,269
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 37,740,611,768
   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ 993,151
เงินลงทุนในบริษัทย่อย -
เงินลงทุนในการร่วมค้า 4,795,403,155
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา 654,422,429
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 70,648,590
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 265,111,554
ค่าความนิยม 100,063,166
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 29,334,685
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 194,877,804
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 84,576,603
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,195,431,137
รวมสินทรัพย์ 43,936,042,905
   
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 5,661,852,703
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,232,109,229
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,300,000,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 355,379
รายได้รับล่วงหน้า 304,361,178
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,499,474,087
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 359,408,834
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 133,844,086
รวมหนี้สินหมุนเวียน 12,491,405,496
   
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 90,000,000
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 9,350,000,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,001,128
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 240,764,370
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 129,854,788
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 9,811,620,286
รวมหนี้สิน 22,303,025,782
   
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน  
หุ้นสามัญ 3,145,912,151 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,145,912,151
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว  
หุ้นสามัญ 3,145,899,495 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,145,899,495
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 89,415,830
กำไรสะสม  
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 314,591,215
ยังไม่ได้จัดสรร 18,086,738,066
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 21,636,644,606
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (3,627,483)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 21,633,017,123
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 43,936,042,905
   
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (หน่วย: บาท)
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์      21,123,662,525
รายได้ค่าบริการ            471,371,529
รายได้ค่าบริหารจัดการ            580,624,967
ดอกเบี้ยรับ                6,457,167
เงินปันผลรับ                                 -
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน              85,730,502
รายได้อื่น              81,511,899
รวมรายได้      22,349,358,589
   
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย      14,047,063,478
ต้นทุนบริการ            214,804,142
ค่าใช้จ่ายในการขาย        2,195,261,626
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร        2,347,822,929
ค่าใช้จ่ายอื่น                8,701,936
รวมค่าใช้จ่าย      18,813,654,111
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
       3,535,704,478
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า            501,733,825
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้        4,037,438,303
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน         (150,411,784)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้        3,887,026,519
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้         (738,722,912)
กำไรสำหรับปี        3,148,303,607
   
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง  
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน -
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ -
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี -
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 3,148,303,607
   
การแบ่งปันกำไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,157,096,107
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (8,792,500)
รวม 3,148,303,607
   
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,157,096,107
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (8,792,500)
รวม 3,148,303,607
   
กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1.004
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) 3,145,899,495