งบการเงิน
  

ข้อมูลย้อนหลัง:
 • ข้อมูลล่าสุด
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554
 • 2553
 • 2553
 • 2552
 • 2551
 • 2550
 • 2549
 • 2548
 • 2547
 • 2546
 

ดาวน์โหลดข้อมูลงบการเงินฉบับสมบูรณ์


งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (หน่วย: บาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,086,818,313
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 39,842,050
สินค้าคงเหลือ 30,742,693,469
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
เงินมัดจำค่าวัสดุก่อสร้าง 380,043,096
เงินมัดจำค่าที่ดิน 745,178,561
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 123,873,108
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 33,118,448,597
   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ 2,215,247
เงินลงทุนในบริษัทย่อย -
เงินลงทุนในการร่วมค้า 3,526,126,065
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา 606,842,394
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 73,412,408
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 94,226,634
ค่าความนิยม 100,063,166
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15,779,315
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 167,725,163
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 85,129,848
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,671,520,240
รวมสินทรัพย์ 37,789,968,837
   
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,990,834,616
เจ้าหนี้การค้า 924,154,543
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี -
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4,450,000,000
รายได้รับล่วงหน้า 544,266,842
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,374,792,954
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 179,727,468
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 150,168,389
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 107,001,425
รวมหนี้สินหมุนเวียน 9,720,946,237
   
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 150,000,000
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 8,150,000,000
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 246,319,492
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 98,767,920
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 8,645,087,412
รวมหนี้สิน 18,366,033,649
   
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน  
หุ้นสามัญ 3,145,912,151 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,145,912,151
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว  
หุ้นสามัญ 3,145,899,495 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,145,899,495
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 89,415,830
กำไรสะสม  
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 314,591,215
ยังไม่ได้จัดสรร 15,873,406,140
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 19,423,312,680
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 622,508
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 19,423,935,188
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 37,789,968,837
   
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (หน่วย: บาท)
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 19,653,190,564
รายได้ค่าบริการ 214,606,435
รายได้ค่าบริหารจัดการ 385,348,257
ดอกเบี้ยรับ 6,825,148
เงินปันผลรับ -
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน 105,022,457
รายได้อื่น 82,567,001
รวมรายได้ 20,447,559,862
   
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย 13,249,245,312
ต้นทุนบริการ 43,154,764
ค่าใช้จ่ายในการขาย 2,013,932,982
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,997,903,849
ค่าใช้จ่ายอื่น 3,891,352
รวมค่าใช้จ่าย 17,308,128,259
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
3,139,431,603
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า  370,836,113
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,510,267,716
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (188,869,633)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,321,398,083
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (618,772,231)
กำไรสำหรับปี 2,702,625,852
   
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง  
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 12,141,072
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (1,231,928)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี 10,909,144
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2,713,534,996
   
การแบ่งปันกำไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,702,560,791
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 65,061
รวม 2,702,625,852
   
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,713,469,935
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 65,061
รวม 2,713,534,996
   
กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.859
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) 3,145,899,495