งบการเงิน
  

ข้อมูลย้อนหลัง:
 • ข้อมูลล่าสุด
 • 2561
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554
 • 2553
 • 2553
 • 2552
 • 2551
 • 2550
 • 2549
 • 2548
 • 2547
 • 2546
 

ดาวน์โหลดข้อมูลงบการเงินฉบับสมบูรณ์


งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 (หน่วย: พันบาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,325,482
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 344,011
สินค้าคงเหลือ 40,431,152
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
เงินมัดจำค่าวัสดุก่อสร้าง 63,796
เงินมัดจำค่าที่ดิน 307,774
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 42,472,215
   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ 549
เงินลงทุนในบริษัทย่อย -
เงินลงทุนในการร่วมค้า 4,586,739
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา 700,784
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 76,236
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 292,311
ค่าความนิยม 100,063
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 23,010
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 240,792
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 75,447
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,095,931
รวมสินทรัพย์ 48,568,146
   
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 7,717,944
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,508,533
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,400,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 364
รายได้รับล่วงหน้า 311,900
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,328,183
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 288,308
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 134,352
รวมหนี้สินหมุนเวียน 14,689,584
   
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 463,000
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 10,500,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 817
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 240,702
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 162,395
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 11,366,914
รวมหนี้สิน 26,056,498
   
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน  
หุ้นสามัญ 3,145,912,151 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,145,912
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว  
หุ้นสามัญ 3,145,899,495 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,145,899
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 89,416
กำไรสะสม  
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 314,591
ยังไม่ได้จัดสรร 18,969,509
องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น 10
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 22,519,425
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (7,777)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 22,511,648
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 48,568,146
   
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 11,676,126
รายได้ค่าบริการ 285,315
รายได้ค่าบริหารจัดการ 207,458
ดอกเบี้ยรับ 6,170
เงินปันผลรับ -
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน 5,164
รายได้อื่น 14,421
รวมรายได้ 12,194,654
   
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย 7,797,798
ต้นทุนบริการ 113,611
ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,121,149
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,257,035
ค่าใช้จ่ายอื่น 85,414
รวมค่าใช้จ่าย 10,375,007
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
1,819,647
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 619,267
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,438,914
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (68,436)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,370,478
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (382,560)
กำไรสำหรับงวด 1,987,918
   
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง  
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 10
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษี 10
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง  
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (10,063)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 1,269
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษี (8,794)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด (8,784)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด 1,979,134
   
การแบ่งปันกำไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,992,068
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (4,150)
รวม 1,987,918
   
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,983,284
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (4,150)
รวม 1,979,134
   
กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.633
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น) 3,145,899