งบการเงิน
  

ข้อมูลย้อนหลัง:
 • ข้อมูลล่าสุด
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554
 • 2553
 • 2553
 • 2552
 • 2551
 • 2550
 • 2549
 • 2548
 • 2547
 • 2546
 

ดาวน์โหลดข้อมูลงบการเงินฉบับสมบูรณ์


งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (หน่วย: พันบาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 674,100
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 79,068
สินค้าคงเหลือ 31,493,497
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
เงินมัดจำค่าวัสดุก่อสร้าง 625,584
เงินมัดจำค่าที่ดิน 553,770
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 117,521
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 33,543,540
   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ 2,024
เงินลงทุนในบริษัทย่อย -
เงินลงทุนในการร่วมค้า 2,796,170
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา 606,843
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 62,786
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 85,235
ค่าความนิยม 100,063
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14,801
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 183,673
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 89,754
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,941,349
รวมสินทรัพย์ 37,484,889
   
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3,368,653
เจ้าหนี้การค้า 888,160
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี -
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,450,000
รายได้รับล่วงหน้า 775,662
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 975,967
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 68,238
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 98,888
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 95,991
รวมหนี้สินหมุนเวียน 9,721,559
   
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 150,000
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 9,150,000
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 212,431
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 103,147
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 9,615,578
รวมหนี้สิน 19,337,137
   
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน  
หุ้นสามัญ 3,145,912,151 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,145,912
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว  
หุ้นสามัญ 3,145,899,495 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,145,899
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 89,416
กำไรสะสม  
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 314,591
ยังไม่ได้จัดสรร 14,597,240
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 18,147,146
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 606
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 18,147,752
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 37,484,889
   
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 (หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้น
แสดงเป็นบาท)
รายได้
รายได้จากการขาย 12,574,756
รายได้ค่าบริการ 150,346
รายได้ค่าบริหารจัดการ 324,804
ดอกเบี้ยรับ 2,641
เงินปันผลรับ -
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน 123,436
รายได้อื่น 60,001
รวมรายได้ 13,235,984
   
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย 8,518,263
ต้นทุนบริการ 28,904
ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,316,811
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,249,109
ค่าใช้จ่ายอื่น 416
รวมค่าใช้จ่าย 11,113,503
กำไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
2,122,481
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (138,854)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,983,627
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (128,403)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,855,224
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (417,872)
กำไรสำหรับงวด 1,437,352
   
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด             -
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด 1,437,352
   
การแบ่งปันกำไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,437,304
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 48
รวม 1,437,352
   
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,437,304
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 48
รวม 1,437,352
   
กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท) 0.457
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น) 3,145,899