ข้อมูลผู้ถือหุ้น
  

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559

ลำดับที่ ชื่อบุคคล / นิติบุคคล จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน 670,047,561 21.30
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 413,100,520 13.13
3. NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT 184,501,646 5.86
4. นายพิเชษฐ วิภวศุภกร 110,209,666 3.50
5. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 90,300,676 2.87
6. นายจรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา 66,569,000 2.12
7. นายชาญชัย ไกรฤทธิชัย 61,318,060 1.95
8. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT 61,046,700 1.94
9. นางศิริรัตน์ วิภวศุภกร 55,473,213 1.76
10. THE BANK OF NEW YORK MELLON 48,865,810 1.55