ข้อมูลผู้ถือหุ้น
  

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10/05/2561 ประเภท : XD

ลำดับที่ ชื่อบุคคล / นิติบุคคล จำนวนหุ้น ร้อยละ
1.  นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน 670,047,561 21.30
2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 298,086,387 9.48
3.  NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT 229,355,346 7.29
4.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 69,531,704 2.21
5.  นายจรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา 68,320,000 2.17
6.  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 63,631,600 2.02
7.  นายพิเชษฐ วิภวศุภกร 62,509,666 1.99
8.  นายชาญชัย ไกรฤทธิชัย 61,318,060 1.95
9.  STATE STREET EUROPE LIMITED 60,740,275 1.93
10.  นางศิริรัตน์ วิภวศุภกร 50,873,213 1.62