โครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัท
  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559