ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
    
ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |  2549  |  254820 เมษายน 2561
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 เมษายน 2561
21 มีนาคม 2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
16 มีนาคม 2561
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย (เอพี เอ็มอี 10 เอพี เอ็มอี 11 และ เอพี เอ็มอี 12)
27 กุมภาพันธ์ 2561
แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
27 กุมภาพันธ์ 2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 การเสนอการจ่ายเงินปันผล และแก้ไขข้อบังคับ
27 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 กุมภาพันธ์ 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
25 ธันวาคม 2560
แจ้งการขายหุ้นในบริษัทย่อย (APME6 และ APME8) ภายใต้สัญญาร่วมทุน
22 ธันวาคม 2560
แจ้งการซื้อหุ้นของบริษัทย่อย(VPD)
23 พฤศจิกายน 2560
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
20 พฤศจิกายน 2560
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
15 พฤศจิกายน 2560
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
10 พฤศจิกายน 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
24 ตุลาคม 2560
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย (เอพี เอ็มอี 9)
17 ตุลาคม 2560
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย (เอพี เอ็มอี 8)
10 ตุลาคม 2560
แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
29 กันยายน 2560
แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
26 กันยายน 2560
แจ้งการขายหุ้นในบริษัทย่อย (APME4 และ APME5) ภายใต้สัญญาร่วมทุน
30 สิงหาคม 2560
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2560
11 สิงหาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)