ทีมผู้บริหาร
  
1.
นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน
รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 53ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, Wayne State University, Detroit, Michigan U.S.A
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program 30/2004
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (พระราม 9) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (นนทบุรี) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (อโศก) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาทเนอร์ส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2546-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2543-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2539-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริหารโครงการ
2537-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537-2555 กรรมการ บจก. ปทุมวัน แอสเซท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2539-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บริหารสินทรัพย์
2545-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-2550 กรรมการ บมจ. พรีบิลท์ รับเหมาก่อสร้าง
2547-2553 กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-2553 กรรมการ บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-2553 กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-2553 กรรมการ บจก. เอพี (รัชดา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2.
นายพิเชษฐ วิภวศุภกร
กรรมการผู้อำนวยการ
นายพิเชษฐ วิภวศุภกร
กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Director Accreditation Program 30/2004
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (พระราม 9) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (นนทบุรี) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (อโศก) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาทเนอร์ส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2546-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2545-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2545-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2543-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2539-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริหารโครงการ
2536-2553 กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537-2555 กรรมการ บจก. ปทุมวัน แอสเซท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2544-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้โฮลดิ้ง บริหารสินทรัพย์
2545-2553 กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-2553 กรรมการ บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-2555 กรรมการ บจก. เอพี (รัชดา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3.
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
กรรมการบริหาร
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Sul Ross University, USA.
 • Director Accreditation Program 2/2003
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (พระราม 9) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (นนทบุรี) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์ ผลิตและจำหน่ายรองเท้า
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (อโศก) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อินฟินิท อิเลคทริค (ประเทศไทย) ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น รับเหมาก่อสร้าง
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาทเนอร์ส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอกเชน ฮอสปิทอล โรงพยาบาล
2545-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บริหารสินทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
4.
นายวสันต์ นฤนาทไพศาล
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Strategic Property Investment
นายวสันต์ นฤนาทไพศาล
กรรมการ / รองกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Strategic Property Investment / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 50 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • Director Accrediation Program 81/2009
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (พระราม 9) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (นนทบุรี) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (อโศก) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Strategic Property Investment บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น รับเหมาก่อสร้าง
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แคปปิตอล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ บริหารสินทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะ แวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเจนเม้นท์ บริหารโครงการ
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท นายหน้า ซื้อขายให้เช่า
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ปทุมวัน แอสเซท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2543-2552 รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคลและรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-2553 กรรมการ บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บริหารสินทรัพย์
2548-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
5.
นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล
กรรมการบริหาร
นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 50 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program 84/2010
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (พระราม 9) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (นนทบุรี) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (อโศก) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น รับเหมาก่อสร้าง
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะ แวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แคปปิตอล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ บริหารสินทรัพย์
2544-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2539-ปัจจุบัน กรรมการและผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริหารโครงการ
2552-2553 กรรมการ บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บริหารสินทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
6.
นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์
กรรมการบริหาร
นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Director Accreditation Program 87/2010
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (พระราม 9) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (นนทบุรี) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (อโศก) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น รับเหมาก่อสร้าง
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ 1 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริหารโครงการ
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท นายหน้า ซื้อขายให้เช่า
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะ แวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-2552 รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-2553 กรรมการ บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บริหารสินทรัพย์
2548-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
7.
นายโอภาส เรืองรจิตปกรณ์
ที่ปรึกษา  
นายโอภาส เรืองรจิตปกรณ์
ที่ปรึกษา
อายุ 54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2552-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารความเสี่ยง บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริหารโครงการ
2537-2552 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
8.
นายสมชาย วัฒนเสาวภาคย์
รองกรรมการผู้อำนวยการสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสมชาย วัฒนเสาวภาคย์
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อายุ 51 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2555-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
9.
นายวิทการ จันทวิมล
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
นายวิทการ จันทวิมล
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
อายุ 46 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, University of Portland, Oregon, U.S.A.
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2561-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2559-2561 รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานคอนโด1 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555-2559 รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์การตลาด บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-2552 รองผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์การตลาด บจก. ซิกน่าประกันภัย ประกันภัย
2553-2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์การตลาด บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
10.
นายปิยวัฒน์ สื่อไพศาล
ที่ปรึกษาบริษัท
นายปิยวัฒน์ สื่อไพศาล
ที่ปรึกษาบริษัท
อายุ 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2560-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานประสานงานธุรกิจ และที่ปรึกษาบริษัท บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2544-2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537-2553 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่ม 1 บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
11.
นายภมร ประเสริฐสรรค์
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานทาวน์เฮาส์
นายภมร ประเสริฐสรรค์
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานทาวน์เฮาส์
อายุ 43ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ 2 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ 2 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2551-2553 ผู้อำนวยการอาวุโส บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
12.
นายวรพงศ์ วิโรจน์ธนานุกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานทาวน์เฮาส์
นายวรพงศ์ วิโรจน์ธนานุกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานทาวน์เฮาส์
อายุ 42 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ 2 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-2556 Head of Business Unit 2 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 ผู้จัดการโครงการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
13.
นายรัชต์ชยุตม์ นันทโชติโสภณ
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบ้านเดี่ยว
นายรัชต์ชยุตม์ นันทโชติโสภณ
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบ้านเดี่ยว
อายุ 40 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงาน Oepration บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556 Head of Commercial Service บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
14.
นายบุญชัย จันทร์กระจ่างเลิศ
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานซัพพลายเชน
นายบุญชัย จันทร์กระจ่างเลิศ
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานซัพพลายเชน
อายุ 39 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2560-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานซัพพลายเชน บมจ. เอพี (ประเทศไทย) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558-2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงาน Supply Chain บมจ. เอพี (ประเทศไทย) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555-2557 Assistant General Manager, Supply Chain บมจ. เสริมสุข ผลิตและจำหน่ายน้ำอัดลม
2553-2555 Senior Supply Chain Manager บจก. อินเตอร์เฟซ โมเดอร์นฟอร์ม ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
2544-2553 Supply Chain Manager บจก. เนสท์เล่ (ไทย) ผลิตและจำหน่ายสินค้าโภชนาการ
15.
นายธนิตย์ ไพบูลย์
กรรมการผู้อำนวยการ (SQE)
นายธนิตย์ ไพบูลย์
กรรมการผู้อำนวยการ (SQE)
อายุ 54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2559-ปัจจุบัน Managing Director  (SQE) บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-2558 Duputy Managing Director บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
16.
นายภัทรภูริต รุ่งจตุรภัทร
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Digital Transformation & Disruption
นายภัทรภูริต รุ่งจตุรภัทร
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Digital Transformation & Disruption
อายุ 39 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2558-2559 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (ออนไลน์) บริษัทวีจีไอโกลบอลมีเดียจำกัด (มหาชน) สื่อโฆษณานอกบ้าน
2558 Senior Marketing Manager LAVA International (HK)  ผลิตและทำตลาดสมาร์ทโฟน
2555-2557 Digital Marketing Manager Gameloft Limited พัฒนาเกมและระบบโฆษณาผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
2547-2555 Project Manager The Aspirers Group Co.,Ltd สื่อสิ่งพิมพ์ และการให้บริการด้านการตลาด
17.
นายเศรษฐ์ ศรีสายันต์
กรรมการผู้อำนวยการ (SSM)
นายเศรษฐ์ ศรีสายันต์
กรรมการผู้อำนวยการ (SSM)
อายุ 42 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2559-ปัจจุบัน Deputy Chief Business Extension บมจ. เอพี (ประเทศไทย) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2557-2559 Planning & Warehouse Director บจก. ไบโอแมนูแฟคเจอร์ริ่ง ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
2555-2557 SEA Supply Chain Manager บจก. แฟรงเก้ (ประเทศไทย) ผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องใช้และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว
2553-2555 Demand & Supply Planning Manager บมจ. มุ่งพัฒนาอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
2548-2553 Demand & Distribution Manager บจก. พีแซทคัสสัน (ประเทศไทย) ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
2541-2548 Senior Demand & Supply Planning บจก. เนสท์เล่ (ไทย) ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
18.
นางสาวกมลทิพย์ บำรุงชาติอุดม
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานคอนโด 1
นางสาวกมลทิพย์ บำรุงชาติอุดม
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานคอนโด 1
อายุ 47 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
19.
นายประมาศ ขวัญชื้น
เลขานุการบริษัท
นายประมาศ ขวัญชื้น
เลขานุการบริษัท
อายุ 43 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2561 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. เอพี (ประเทศไทย) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงาน Corporate Legal Counselor บมจ. เอพี (ประเทศไทย) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554 – 2555 Lawyer บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย
2551 – 2554 Lawyer บริษัท ไพร้ซ์สานนท์ประภาสและวีนน์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย
2549 – 2551 Associate บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ภูเก็ต) ที่ปรึกษากฎหมาย