ทีมผู้บริหาร
  
1.
นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน
รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 56ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, Wayne State University, Detroit, Michigan U.S.A
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program 30/2004
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2543-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-2550 กรรมการ บมจ. พรีบิลท์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป* ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537-2555 กรรมการ บจก. ปทุมวัน แอสเซท ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

* บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป ได้แก่ 1. บจก. เอพี เอ็มอี (อโศก) 2. บจก. เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) 3. บจก. เอพี เอ็มอี (สุขุมวิท) 4. บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ 5. บจก. เอพี (เพชรบุรี) 6. บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2015) 7. บจก. เอพี เอ็มอี 1 8. บจก. เอพี เอ็มอี (เอกมัย) 9. บจก. เอพี เอ็มอี 2 10. บจก. เอพี (รัชโยธิน) 11. บจก.เอพี เอ็มอี 3 12. บจก.เอพี เอ็มอี 4 13. บจก.เอพี เอ็มอี 5 14 บจก.เอพี เอ็มอี 6 15. บจก.เอพี เอ็มอี 8

2.
นายพิเชษฐ วิภวศุภกร
กรรมการผู้อำนวยการ
นายพิเชษฐ วิภวศุภกร
กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ
อายุ 61 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Director Accreditation Program 30/2004
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2543-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป* ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537-2555 กรรมการ บจก. ปทุมวัน แอสเซท ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

* บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป ได้แก่ 1. บจก. เอพี เอ็มอี (อโศก) 2. บจก. เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) 3. บจก. เอพี เอ็มอี (สุขุมวิท) 4. บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ 5. บจก. เอพี (เพชรบุรี) 6. บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2015) 7. บจก. เอพี เอ็มอี 1 8. บจก. เอพี เอ็มอี (เอกมัย) 9. บจก. เอพี เอ็มอี 2 10. บจก. เอพี (รัชโยธิน) 11. บจก.เอพี เอ็มอี 3 12. บจก.เอพี เอ็มอี 4 13. บจก.เอพี เอ็มอี 5 14 บจก.เอพี เอ็มอี 6 15. บจก.เอพี เอ็มอี 8

3.
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
กรรมการบริหาร
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
อายุ 63 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Sul Ross University, USA.
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (DAP) 2/2003
 • Ethical Leadership Program (ELP) 1/2015
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2545-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558-ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคาร
2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คอมเซเว่น ธุรกิจค้าปลีก
2556-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายรองเท้า
2547-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล ธุรกิจโรงพยาบาล
2550-2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคาร
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อินฟินิท อิเลคทริค (ประเทศไทย) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2544-2549 กรรมการ บจก. เมืองไทยประกันภัย ธุรกิจประกันภัย
4.
นายวสันต์ นฤนาทไพศาล
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Strategic Property Investment
นายวสันต์ นฤนาทไพศาล
กรรมการ / รองกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Strategic Property Investment
อายุ 53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • Director Accrediation Program 81/2009
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ สายงาน Strategic Property Investment บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2555 กรรมการ และรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แคปปิตอล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
5.
นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล
กรรมการบริหาร
นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล
กรรมการ / กรรมการบริหาร
อายุ 53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program 84/2010
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2560-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2544-2559 รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนายหน้าซื้อขายให้เช่า
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แคปปิตอล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
2539-ปัจจุบัน กรรมการ และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ ธุรกิจบริหารโครงการ
6.
นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์
กรรมการบริหาร
นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร
อายุ 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Director Accreditation Program 87/2010
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2559 รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ 1 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารโครงการ
7.
นายโอภาส เรืองรจิตปกรณ์
ที่ปรึกษา  
นายโอภาส เรืองรจิตปกรณ์
ที่ปรึกษา
อายุ 57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2559-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2559 รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารความเสี่ยง บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ ธุรกิจบริหารโครงการ
8.
นายสมชาย วัฒนเสาวภาคย์
รองกรรมการผู้อำนวยการสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสมชาย วัฒนเสาวภาคย์
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อายุ 54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2555-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
9.
นายวิทการ จันทวิมล
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
นายวิทการ จันทวิมล
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
อายุ 49 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, University of Portland, Oregon, U.S.A.
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2561-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2559-2561 รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานคอนโด1 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555-2559 รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์การตลาด บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์การตลาด บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป* ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-2552 รองผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์การตลาด บจก. ซิกน่าประกันภัย ธุรกิจประกันภัย

* บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป ได้แก่ 1. บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ 2. บจก. เอพี เอ็มอี 2 3. บจก. เอพี (รัชโยธิน) 4. บจก.เอพี เอ็มอี 3 5. บจก.เอพี เอ็มอี 4 6. บจก.เอพี เอ็มอี 5 7. บจก.เอพี เอ็มอี 6 8. บจก.เอพี เอ็มอี 8

10.
นายปิยวัฒน์ สื่อไพศาล
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานประสานงานธุรกิจ
นายปิยวัฒน์ สื่อไพศาล
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานประสานงานธุรกิจ
อายุ 59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2559-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานประสานงานธุรกิจ และที่ปรึกษาบริษัท บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2544-2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537-2553 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่ม 1 บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
11.
นายภมร ประเสริฐสรรค์
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานทาวน์เฮาส์
นายภมร ประเสริฐสรรค์
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานทาวน์เฮาส์
อายุ 46 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2560-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานทาวน์เฮาส์และคอนโด 2 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2559-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานทาวน์เฮาส์ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-2559 รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ 2 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ 2 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2551-2553 ผู้อำนวยการอาวุโส บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป*
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

* บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป ได้แก่ 1. บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ 2. บจก. เอพี เอ็มอี 2 3. บจก. เอพี (รัชโยธิน) 4. บจก.เอพี เอ็มอี 3 5. บจก.เอพี เอ็มอี 4 6. บจก.เอพี เอ็มอี 5 7. บจก.เอพี เอ็มอี 6 8. บจก.เอพี เอ็มอี 8

12.
นายวรพงศ์ วิโรจน์ธนานุกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานทาวน์เฮาส์
นายวรพงศ์ วิโรจน์ธนานุกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานทาวน์เฮาส์
อายุ 45 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2559-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานทาวน์เฮาส์ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ 2 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-2556 Head of Business Unit 2 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 ผู้จัดการโครงการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
13.
นายรัชต์ชยุตม์ นันทโชติโสภณ
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบ้านเดี่ยว
นายรัชต์ชยุตม์ นันทโชติโสภณ
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบ้านเดี่ยว
อายุ 43 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2559-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบ้านเดี่ยว บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงาน Oepration บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556 Head of Commercial Service บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
14.
นายบุญชัย จันทร์กระจ่างเลิศ
รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงาน Supply Chain Management
นายบุญชัย จันทร์กระจ่างเลิศ
รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงาน Supply Chain Management
อายุ 41 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2560-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงาน Supply Chain Management บมจ. เอพี (ประเทศไทย) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558-2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงาน Supply Chain บมจ. เอพี (ประเทศไทย) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555-2557 Assistant General Manager, Supply Chain บมจ. เสริมสุข ผลิตและจำหน่ายน้ำอัดลม
2553-2555 Senior Supply Chain Manager บจก. อินเตอร์เฟซ โมเดอร์นฟอร์ม ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
2544-2553 Supply Chain Manager บจก. เนสท์เล่ (ไทย) ผลิตและจำหน่ายสินค้าโภชนาการ
15.
นายธนิตย์ ไพบูลย์
กรรมการผู้อำนวยการ (SQE)
นายธนิตย์ ไพบูลย์
กรรมการผู้อำนวยการ (SQE)
อายุ 55 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2559-ปัจจุบัน Managing Director (SQE) บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จำกัด ธุรกิจก่อสร้าง
2553-2558 Duputy Managing Director บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จำกัด ธุรกิจก่อสร้าง
16.
นายภัทรภูริต รุ่งจตุรภัทร
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Digital Transformation & Disruption
นายภัทรภูริต รุ่งจตุรภัทร
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Digital Transformation & Disruption
อายุ 40 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2559-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงาน Corporate Image Management บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558-2559 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (ออนไลน์) บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน
2558 Senior Marketing Manager บริษัท ลาวา อินเตอร์เนชั่นแนล (ฮ่องกง) จำกัด ธุรกิจผลิตและทำตลาดสมาร์ทโฟน
2555-2557 Digital Marketing Manager บริษัท เกมลอฟท์ จำกัด ธุรกิจพัฒนาเกมและระบบโฆษณาผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
2547-2555 Project Manager บริษัท เดอะ แอสปาย กรุ๊ป จำกัด ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และการให้บริการด้านการตลาด
17.
นางสาวกมลทิพย์ บำรุงชาติอุดม
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานคอนโด 1
นางสาวกมลทิพย์ บำรุงชาติอุดม
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานคอนโด 1
อายุ 47 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
18.
นายประมาศ ขวัญชื้น
เลขานุการบริษัท
นายประมาศ ขวัญชื้น
เลขานุการบริษัท
อายุ 43 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2561 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. เอพี (ประเทศไทย) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงาน Corporate Legal Counselor บมจ. เอพี (ประเทศไทย) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554 – 2555 Lawyer บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย
2551 – 2554 Lawyer บริษัท ไพร้ซ์สานนท์ประภาสและวีนน์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย
2549 – 2551 Associate บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ภูเก็ต) ที่ปรึกษากฎหมาย
19.
นางสาวกุลทิพา ทินกรศรีสุภาพ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี
นางสาวกุลทิพา ทินกรศรีสุภาพ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี
อายุ 44 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • MBA, มหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศออสเตรเลีย
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
ก.ย. 2561-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ส.ค. 2558-ส.ค. 2561 ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ส.ค. 2554-มิ.ย. 2558 Commercial Management Account manager บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภค-บริโภค 
เม.ย. 2553-ส.ค. 2554 Data management (MIS) ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร
ต.ค. 2543-ม.ค. 2550 Finance Manager - Laundry products บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด สินค้าอุปโภค-บริโภค
20.
นางสาวทิพวรรณ ศิริคูณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล
นางสาวทิพวรรณ ศิริคูณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล
อายุ 57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2559 - 2560 ผู้อำนวยการสำนักธุรการและบริหาร - งานทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มหาชน โทรคมนาคม
2555 - 2559 ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มหาชน โทรคมนาคม
21.
นายขยล ตันติชาติวัฒน์
ผู้อำนวยการ (บจ. บางกอก ซิตี้สมาร์ท)
นายขยล ตันติชาติวัฒน์
ผู้อำนวยการ (บจ. บางกอก ซิตี้สมาร์ท)
อายุ 40 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ California State University, Fullerton
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
เมษายน 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ บจ. บางกอก ซิตี้สมาร์ท นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
22.
นายกิจณรงค์พล หัตถมณฑล
กรรมการผู้อำนวยการ (บจ. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์)
นายกิจณรงค์พล หัตถมณฑล
กรรมการผู้อำนวยการ (บจ. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์)
อายุ 40 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • อนุปริญญา - วิทยาลัย Weatherford College
 • ปริญญาตรี - มหาวิทยาลัย Nova Southeastern University
 • ปริญญาโท - มหาวิทยาลัย James Cook University
 • ปริญญาเอก - มหาวิทยาลัย Kings International University of Science and Technology
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
มิถุนายน 2547 - พฤศจิกายน 2551 ผู้อำนวยการอาวุโส โรงเรียนสอนภาษา วอลสตรีท์ โรงเรียนสอนภาษา
เมษายน 2552 - พฤศภาคม 2556 กรรมการผู้จัดการ โรงเรียนสอนภาษา บอสตั้นไบรท์ โรงเรียนสอนภาษา
ตุลาคม 2556 - มกราคม 2559 ผู้จัดการทั่วไป คาร์ลสัน วากอนลี ไทยแลนด์ จำกัด บริษัทบริหารจัดการการเดินทางองค์กร
สิงหาคม 2560 - มีนาคม 2561 ผู้จัดการทั่วไป เบ๊าซ์อิ๊งค์ ไทยแลนด์ จำกัด ธุรกิจกีฬาสถาน
สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ธุรกิจบริหารโครงการ