ทีมผู้บริหาร
  
1.
นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน
รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 53ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, Wayne State University, Detroit, Michigan U.S.A
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program 30/2004
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (พระราม 9) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (นนทบุรี) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (อโศก) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาทเนอร์ส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2546-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2543-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2539-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริหารโครงการ
2537-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537-2555 กรรมการ บจก. ปทุมวัน แอสเซท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2539-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บริหารสินทรัพย์
2545-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-2550 กรรมการ บมจ. พรีบิลท์ รับเหมาก่อสร้าง
2547-2553 กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-2553 กรรมการ บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-2553 กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-2553 กรรมการ บจก. เอพี (รัชดา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2.
นายพิเชษฐ วิภวศุภกร
กรรมการผู้อำนวยการ
นายพิเชษฐ วิภวศุภกร
กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Director Accreditation Program 30/2004
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (พระราม 9) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (นนทบุรี) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (อโศก) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาทเนอร์ส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2546-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2545-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2545-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2543-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2539-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริหารโครงการ
2536-2553 กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537-2555 กรรมการ บจก. ปทุมวัน แอสเซท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2544-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้โฮลดิ้ง บริหารสินทรัพย์
2545-2553 กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-2553 กรรมการ บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-2555 กรรมการ บจก. เอพี (รัชดา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3.
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
กรรมการบริหาร
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Sul Ross University, USA.
 • Director Accreditation Program 2/2003
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (พระราม 9) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (นนทบุรี) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์ ผลิตและจำหน่ายรองเท้า
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (อโศก) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อินฟินิท อิเลคทริค (ประเทศไทย) ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น รับเหมาก่อสร้าง
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาทเนอร์ส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอกเชน ฮอสปิทอล โรงพยาบาล
2545-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บริหารสินทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
4.
นายวสันต์ นฤนาทไพศาล
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Strategic Property Investment
นายวสันต์ นฤนาทไพศาล
กรรมการ / รองกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Strategic Property Investment / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 50 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • Director Accrediation Program 81/2009
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (พระราม 9) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (นนทบุรี) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (อโศก) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Strategic Property Investment บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น รับเหมาก่อสร้าง
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แคปปิตอล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ บริหารสินทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะ แวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเจนเม้นท์ บริหารโครงการ
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท นายหน้า ซื้อขายให้เช่า
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ปทุมวัน แอสเซท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2543-2552 รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคลและรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-2553 กรรมการ บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บริหารสินทรัพย์
2548-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
5.
นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล
กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษา
นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษา / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 50 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program 84/2010
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (พระราม 9) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (นนทบุรี) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (อโศก) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น รับเหมาก่อสร้าง
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะ แวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แคปปิตอล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ บริหารสินทรัพย์
2544-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2539-ปัจจุบัน กรรมการและผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริหารโครงการ
2552-2553 กรรมการ บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บริหารสินทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
6.
นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์
กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษา  
นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษา / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Director Accreditation Program 87/2010
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (พระราม 9) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (นนทบุรี) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (อโศก) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น รับเหมาก่อสร้าง
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ 1 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริหารโครงการ
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท นายหน้า ซื้อขายให้เช่า
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะ แวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-2552 รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-2553 กรรมการ บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บริหารสินทรัพย์
2548-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
7.
นายโอภาส เรืองรจิตปกรณ์
ที่ปรึกษา  
นายโอภาส เรืองรจิตปกรณ์
ที่ปรึกษา
อายุ 54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2552-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารความเสี่ยง บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริหารโครงการ
2537-2552 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
8.
นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล / เลขานุการบริษัท
นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล / เลขานุการบริษัท
อายุ 44 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต The American Graduate School of International Management (Thunderbird), U.S.A.
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (พระราม 9) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (นนทบุรี) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (อโศก) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น รับเหมาก่อสร้าง
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท นายหน้า ซื้อขายให้เช่า
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริหารโครงการ
2548-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์
2545-2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บจก. เอพี (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-2554 กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สมาคม
2550-2555 กรรมการ บจก. เอพี (รัชดา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บริหารสินทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
9.
นายสมชาย วัฒนเสาวภาคย์
รองกรรมการผู้อำนวยการสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสมชาย วัฒนเสาวภาคย์
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อายุ 51 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2555-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
10.
นายวิทการ จันทวิมล
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานคอนโด 1
นายวิทการ จันทวิมล
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานคอนโด 1
อายุ 46 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, University of Portland, Oregon, U.S.A.
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2555-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์การตลาด บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-2552 รองผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์การตลาด บจก. ซิกน่าประกันภัย ประกันภัย
2553-2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์การตลาด บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
11.
นายปิยวัฒน์ สื่อไพศาล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการและที่ปรึกษา
นายปิยวัฒน์ สื่อไพศาล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการและที่ปรึกษา
อายุ 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2544-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537-2553 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่ม 1 บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
12.
นายภมร ประเสริฐสรรค์
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานทาวน์เฮาส์
นายภมร ประเสริฐสรรค์
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานทาวน์เฮาส์
อายุ 43ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ 2 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ 2 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2551-2553 ผู้อำนวยการอาวุโส บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
13.
นางสาวจิตอาภา อัมราลิขิต
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี  
นางสาวจิตอาภา อัมราลิขิต
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี
อายุ 44 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน University of Wisconsin Whitewater
 • บัญชีบัณฑิต สาขา Costing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ นวยการสายงานการเงินและบัญชี บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน - ฝ่ายพัฒนาลูกค้า บจก. ยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง ผลิตและจำ หน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
14.
นายพิพัฒน์ เศรษฐีชัยชนะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจต่างจังหวัด
นายพิพัฒน์ เศรษฐีชัยชนะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจต่างจังหวัด
อายุ 41 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ 1 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-2556 Head of Business Unit 1 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
15.
นายวรพงศ์ วิโรจน์ธนานุกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานทาวน์เฮาส์
นายวรพงศ์ วิโรจน์ธนานุกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานทาวน์เฮาส์
อายุ 42 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ 2 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-2556 Head of Business Unit 2 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 ผู้จัดการโครงการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
16.
นายรัชต์ชยุตม์ นันทโชติโสภณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานบ้านเดี่ยว
นายรัชต์ชยุตม์ นันทโชติโสภณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานบ้านเดี่ยว
อายุ 40 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงาน Oepration บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556 Head of Commercial Service บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
17.
นายบุญชัย จันทร์กระจ่างเลิศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงาน Supply Chain
นายบุญชัย จันทร์กระจ่างเลิศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงาน Supply Chain
อายุ 39 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2558-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงาน Supply Chain บมจ. เอพี (ประเทศไทย) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555-2557 Assistant General Manager, Supply Chain บมจ. เสริมสุข ผลิตและจำหน่ายน้ำอัดลม
2553-2555 Senior Supply Chain Manager บจก. อินเตอร์เฟซ โมเดอร์นฟอร์ม ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
2544-2553 Supply Chain Manager บจก. เนสท์เล่ (ไทย) ผลิตและจำหน่ายสินค้าโภชนาการ
18.
นายธนิตย์ ไพบูลย์
กรรมการผู้อำนวยการ (SQE)
นายธนิตย์ ไพบูลย์
กรรมการผู้อำนวยการ (SQE)
อายุ 54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2559-ปัจจุบัน Managing Director  (SQE) บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-2558 Duputy Managing Director บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
19.
นายภัทรภูริต รุ่งจตุรภัทร
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Corporate Image Management
นายภัทรภูริต รุ่งจตุรภัทร
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Corporate Image Management
อายุ 39 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2558-2559 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (ออนไลน์) บริษัทวีจีไอโกลบอลมีเดียจำกัด (มหาชน) สื่อโฆษณานอกบ้าน
2558 Senior Marketing Manager LAVA International (HK)  ผลิตและทำตลาดสมาร์ทโฟน
2555-2557 Digital Marketing Manager Gameloft Limited พัฒนาเกมและระบบโฆษณาผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
2547-2555 Project Manager The Aspirers Group Co.,Ltd สื่อสิ่งพิมพ์ และการให้บริการด้านการตลาด
20.
นายเศรษฐ์ ศรีสายันต์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Business Extension
นายเศรษฐ์ ศรีสายันต์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Business Extension
อายุ 42 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2559-ปัจจุบัน Deputy Chief Business Extension บมจ. เอพี (ประเทศไทย) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2557-2559 Planning & Warehouse Director บจก. ไบโอแมนูแฟคเจอร์ริ่ง ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
2555-2557 SEA Supply Chain Manager บจก. แฟรงเก้ (ประเทศไทย) ผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องใช้และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว
2553-2555 Demand & Supply Planning Manager บมจ. มุ่งพัฒนาอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
2548-2553 Demand & Distribution Manager บจก. พีแซทคัสสัน (ประเทศไทย) ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
2541-2548 Senior Demand & Supply Planning บจก. เนสท์เล่ (ไทย) ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค