คณะกรรมการบริษัท
  
1.
รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร
ประธานกรรมการ
รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร
ประธานกรรมการ
อายุ 71 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีเด่น) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2551
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2549
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2548
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 19/2548
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจพลังงาน
2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  ธุรกิจบันเทิง
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)  ธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์
2558-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา  สถาบัน Organization for Researches in art, culture, urban and leisure development (ORAC) ประเทศญี่ปุ่น  องค์กร
2559-ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร  สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม  องค์กร
2559-ปัจจุบัน  กรรมการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม มูลนิธิ
2.
นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน
รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน
รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, Wayne State University, Detroit, Michigan U.S.A
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program 30/2004
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2543-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-2550 กรรมการ บมจ. พรีบิลท์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป* ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537-2555 กรรมการ บจก. ปทุมวัน แอสเซท ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

* บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป ได้แก่ 1. บจก. เอพี เอ็มอี (อโศก) 2. บจก. เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) 3. บจก. เอพี เอ็มอี (สุขุมวิท) 4. บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ 5. บจก. เอพี (เพชรบุรี) 6. บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2015) 7. บจก. เอพี เอ็มอี 1 8. บจก. เอพี เอ็มอี (เอกมัย) 9. บจก. เอพี เอ็มอี 2 10. บจก. เอพี (รัชโยธิน) 11. บจก.เอพี เอ็มอี 3 12. บจก.เอพี เอ็มอี 4 13. บจก.เอพี เอ็มอี 5 14 บจก.เอพี เอ็มอี 6 15. บจก.เอพี เอ็มอี 8

3.
นายพิเชษฐ วิภวศุภกร
กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ
นายพิเชษฐ วิภวศุภกร
กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ
อายุ 61 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Director Accreditation Program (DAP) 30/2004
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2543-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป* ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537-2555 กรรมการ บจก. ปทุมวัน แอสเซท ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

* บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป ได้แก่ 1. บจก. เอพี เอ็มอี (อโศก) 2. บจก. เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) 3. บจก. เอพี เอ็มอี (สุขุมวิท) 4. บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ 5. บจก. เอพี (เพชรบุรี) 6. บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2015) 7. บจก. เอพี เอ็มอี 1 8. บจก. เอพี เอ็มอี (เอกมัย) 9. บจก. เอพี เอ็มอี 2 10. บจก. เอพี (รัชโยธิน) 11. บจก.เอพี เอ็มอี 3 12. บจก.เอพี เอ็มอี 4 13. บจก.เอพี เอ็มอี 5 14 บจก.เอพี เอ็มอี 6 15. บจก.เอพี เอ็มอี 8

4.
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
อายุ 63 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Sul Ross University, USA.
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (DAP) 2/2003
 • Ethical Leadership Program (ELP) 1/2015
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2545-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558-ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคาร
2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คอมเซเว่น ธุรกิจค้าปลีก
2556-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายรองเท้า
2547-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล ธุรกิจโรงพยาบาล
2550-2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคาร
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อินฟินิท อิเลคทริค (ประเทศไทย) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2544-2549 กรรมการ บจก. เมืองไทยประกันภัย ธุรกิจประกันภัย
5.
นายพันธ์พร ทัพพะรังสี
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นายพันธ์พร ทัพพะรังสี
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ 68 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการเงิน Michigan State University, U.S.A.
 • บัญชีบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program 84/2010
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2553-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2544-2555 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ธุรกิจประกันชีวิต
2555-2557 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ธุรกิจประกันชีวิต
2558-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) ธุรกิจประกันชีวิต
6.
นายนนท์จิตร ตุลยานนท์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นายนนท์จิตร ตุลยานนท์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ 59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต Tarleton State University, Texas U.S.A
 • Audit Committee Program 1/2004
 • Director Accreditation Program (DAP) 139/2017
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2543-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาสินเชื่อและบริหารสินทรัพย์ ธนาคาร แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคาร
7.
นายโกศล สุริยาพร
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นายโกศล สุริยาพร
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ 54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย
 • Audit Committee Program (ACP) 1/2004
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2543-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2560-ปัจจุบัน กรรมการ บจก เจทีเจบี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอวเยอร์ส ที่ปรึกษากฎหมาย
2544-2560 ทนายความอาวุโสด้านกฎหมาย หุ้นส่วนธุรกิจ และภาษีอากร บจก. ไพร้ซสานนท์ประภาสและวีนน์ ธุรกิจที่ปรึกษากฎหมาย
8.
นายสมยศ สุธีรพรชัย
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นายสมยศ สุธีรพรชัย
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ 51 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์ ออสเตรเลีย
 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (DAP) 119/2015
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2560-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป* ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กรีนพาร์ทเนอร์ โฮลดิ้ง ธุรกิจให้เช่า ขาย ซื้อ
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส ธุรกิจที่ปรึกษา

* บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป ได้แก่ 1. บจก. เอพี เอ็มอี (อโศก) 2. บจก. เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) 3. บจก. เอพี เอ็มอี (สุขุมวิท) 4. บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ 5. บจก. เอพี (เพชรบุรี) 6. บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2015) 7. บจก. เอพี เอ็มอี 1 8. บจก. เอพี เอ็มอี (เอกมัย) 9. บจก. เอพี เอ็มอี 2 10. บจก. เอพี (รัชโยธิน) 11. บจก.เอพี เอ็มอี 3 12. บจก.เอพี เอ็มอี 4 13. บจก.เอพี เอ็มอี 5 14 บจก.เอพี เอ็มอี 6 15. บจก.เอพี เอ็มอี 8

9.
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
กรรมการ / กรรมการอิสระ
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
กรรมการ/ กรรมการอิสระ
อายุ 62 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์บัญฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School
 • Advanced Bank Management Program, Wharton University
 • Advanced Bank Management Program, Asian Institute of Management
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 66/2007
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 229/2016
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 25/2017
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
2558-ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคาร
2545-2558 รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคาร
2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคอร์ลอสการ์ บราเธอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจผลิตและส่งออกปั๊ม
2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ธุรกิจกำกับและพัฒนาตลาดทุน
2557-2558 รองประธานกรรมการ ธนาคารวีนาสยาม (เวียดนาม) ธุรกิจธนาคาร
2554-2558 กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด ธุรกิจการเงิน
10.
นายพรวุฒิ สารสิน
กรรมการ / กรรมการอิสระ
นายพรวุฒิ สารสิน
กรรมการ
อายุ 58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Pepperdine University, California, U.S.A.
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต Boston University, U.S.A.
 • Directors Accreditation Program 45/2005
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ฝาจีบ ธุรกิจผลิตฝาจุกจีบ ฝาอะลูมิเนียมเกลียวกันปลอม
2558-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ธุรกิจค้าปลีก โดยจำหน่ายสินค้าและ ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบ้านและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร
ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล ธุรกิจผลิตและส่งออกสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ลและสายโทรศัพท์
2557-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บางกอกกล๊าส ธุรกิจผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว
2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทยน้ำทิพย์ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำอัดลม
ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดนโซ่ (ประเทศไทย) ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานยนต์
ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) ธุรกิจนำเข้าส่งออก ผลิตรถยนต์ อุปกรณ์และอะไหล่
ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ธุรกิจประกอบรถบรรทุก จำหน่ายชิ้นส่วน
ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเอเชีย แปซิฟิก บริวเวอรี่ ธุรกิจผลิตเบียร์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยบริดจสโตน ธุรกิจผลิตยางรถยนต์
ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทย เอ็ม-ซี ธุรกิจจัดซื้อวัตถุดิบ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วน สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ตรีเพชร อีซูซุ เซลล์ ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่
ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ตรีเพชร อีซูซุ ลิสซิ่ง ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ ให้เช่าทรัพย์
11.
นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล
กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท
นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล
กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท
อายุ 53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program 84/2010
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2560-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2544-2559 รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนายหน้าซื้อขายให้เช่า
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แคปปิตอล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
2539-ปัจจุบัน กรรมการ และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ ธุรกิจบริหารโครงการ
12.
นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร
นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
อายุ 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Director Accreditation Program 87/2010
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2559 รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ 1 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารโครงการ
13.
นายวสันต์ นฤนาทไพศาล
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Strategic Property Investment
นายวสันต์ นฤนาทไพศาล
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Strategic Property Investment
อายุ 53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • Director Accrediation Program 81/2009
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ สายงาน Strategic Property Investment บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2555 กรรมการ และรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แคปปิตอล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์