คณะกรรมการบริษัท
  
1.
รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร
ประธานกรรมการ
รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร
ประธานกรรมการ
อายุ 61 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2551
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2549
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2548
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 19/2548
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
  2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) พลังงาน
 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอกซ์ จำกัด ผลิตยา
 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  บันเทิง
 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)  อุตสาหกรรม
 2558-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา  สถาบัน Organization for Researches in art, culture, urban and leisure development (ORAC) ประเทศญี่ปุ่น   องค์กร
 2559-ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร  สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม  องค์กร
 2559-ปัจจุบัน  กรรมการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม มูลนิธิ
2.
นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน
รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน
รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 52 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, Wayne State University, Detroit, Michigan U.S.A
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program 30/2004
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (พระราม 9) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (นนทบุรี) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (อโศก) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาทเนอร์ส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2546-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2543-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2539-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริหารโครงการ
2537-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537-2555 กรรมการ บจก. ปทุมวัน แอสเซท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2539-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บริหารสินทรัพย์
2545-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-2550 กรรมการ บมจ. พรีบิลท์ รับเหมาก่อสร้าง
2547-2553 กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-2553 กรรมการ บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-2553 กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-2553 กรรมการ บจก. เอพี (รัชดา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3.
นายพิเชษฐ วิภวศุภกร
กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ
นายพิเชษฐ วิภวศุภกร
กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Director Accreditation Program 30/2004
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (พระราม 9) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (นนทบุรี) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (อโศก) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาทเนอร์ส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2546-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2545-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2545-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2543-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2539-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริหารโครงการ
2536-2553 กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537-2555 กรรมการ บจก. ปทุมวัน แอสเซท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2544-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้โฮลดิ้ง บริหารสินทรัพย์
2545-2553 กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-2553 กรรมการ บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-2555 กรรมการ บจก. เอพี (รัชดา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
4.
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Sul Ross University, USA.
 • Director Accreditation Program 2/2003
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (พระราม 9) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (นนทบุรี) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์ ผลิตและจำหน่ายรองเท้า
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (อโศก) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อินฟินิท อิเลคทริค (ประเทศไทย) ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น รับเหมาก่อสร้าง
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาทเนอร์ส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอกเชน ฮอสปิทอล โรงพยาบาล
2545-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บริหารสินทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
5.
นายพันธ์พร ทัพพะรังสี
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นายพันธ์พร ทัพพะรังสี
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ 64 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการเงิน Michigan State University, U.S.A.
 • บัญชีบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program 84/2010
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2555-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต ประกันชีวิต
2553-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2544-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจก. ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต ประกันชีวิต
6.
นายนนท์จิตร ตุลยานนท์
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นายนนท์จิตร ตุลยานนท์
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 55 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต Tarleton State University, Texas U.S.A
 • Audit Committee Program 1/2004
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2553-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหารความเสี่ยง ธนาคาร แลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร
2548-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เมืองใหม่ กัตทรี แปรรูปยางพารา
2543-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานสินเชื่อ ธนาคาร แลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร
7.
นายโกศล สุริยาพร
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นายโกศล สุริยาพร
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 50 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย
 • Audit Committee Program 1/2004
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2544-ปัจจุบัน ทนายความอาวุโสด้านกฎหมายหุ้นส่วนธุรกิจ บจก.ไพร้ซสานนท์ประภาสและวีนน์ ที่ปรึกษากฎหมายและกฎหมายภาษี
2543-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
8.
นายสมยศ สุธีรพรชัย
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นายสมยศ สุธีรพรชัย
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 49 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์ ออสเตรเลีย
 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2558-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี เอ็มอี (สุขุมวิท) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี เอ็มอี (อโศก) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กรีนพาร์ทเนอร์ โฮลดิ้ง ให้เช่า ขาย ซื้อ
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส ที่ปรึกษา
9.
นายพรวุฒิ สารสิน
กรรมการ / กรรมการอิสระ
นายพรวุฒิ สารสิน
กรรมการ
อายุ 54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Pepperdine University, California, U.S.A.
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต Boston University, U.S.A.
 • Directors Accreditation Program 45/2005
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2542-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจก. ไทยน้ำทิพย์ ผลิตและจำหน่ายน้ำอัดลม
ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล ผลิตและส่งออกสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล สายโทรศัพท์
ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดนโซ่ (ประเทศไทย) ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานยนต์
ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) นำเข้าส่งออก ผลิตรถยนต์ อุปกรณ์และอะไหล่
ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีซูซุ เอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง ผลิตเครื่องยนต์ดีเซล ชิ้นส่วนเครื่องยนต์
ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ประกอบรถบรรทุก จำหน่ายชิ้นส่วน
ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเอเชีย แปซิฟิก บริวเวอรี่ ผลิตเบียร์ / เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยบริดจสโตน ผลิตยางรถยนต์
ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทย เอ็ม-ซี จัดซื้อวัตถุดิบ / ส่วนประกอบและชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ตรีเพชร อีซูซุ เซลล์ จำหน่ายรถยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่
ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยออโต้เซลล์ ให้เช่าซื้อรถยนต์ ให้เช่าทรัพย์
ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ไดเมคกิ้ง ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ รับจ้างผลิตแม่พิมพ์
ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มิคูนิ (ประเทศไทย) ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
2553 กรรมการ บมจ. นวลิสซิ่ง ให้เช่าทรัพย์สิน รถยนต์ เครื่องจักร
10.
นายหยกพร  ตันติเศวตรัตน์
กรรมการ / กรรมการอิสระ
นายหยกพร  ตันติเศวตรัตน์
กรรมการ
อายุ 61 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์บัญฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School
 • Advanced Bank Management Program, Wharton University
 • Advanced Bank Management Program, Asian Institute of Management
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคอร์ลอสการ์ บราเธอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด พลังงานและสาธารณูปโภค
2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์     รัฐบาล
2558-ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร
2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค
2554-2558 กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร
2551-2558 รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร
2557-2558 รองประธานกรรมการ ธนาคารวีนาสยาม (เวียดนาม) ธนาคาร
2554-2558 กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด สถาบันการเงิน
11.
นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์
กรรมการ
นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์
กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 52 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Director Accreditation Program 87/2010
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (พระราม 9) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (นนทบุรี) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (อโศก) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น รับเหมาก่อสร้าง
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ 1 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริหารโครงการ
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท นายหน้า ซื้อขายให้เช่า
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะ แวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-2552 รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-2553 กรรมการ บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บริหารสินทรัพย์
2548-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
12.
นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล
กรรมการ
นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล
กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 49 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program 84/2010
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (พระราม 9) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (นนทบุรี) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (อโศก) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น รับเหมาก่อสร้าง
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะ แวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แคปปิตอล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ บริหารสินทรัพย์
2544-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2539-ปัจจุบัน กรรมการและผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริหารโครงการ
2552-2553 กรรมการ บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บริหารสินทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
13.
นายวสันต์ นฤนาทไพศาล
กรรมการ / รองกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Strategic Property Investment
นายวสันต์ นฤนาทไพศาล
กรรมการ / รองกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Strategic Property Investment / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 49 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • Director Accrediation Program 81/2009
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (พระราม 9) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (นนทบุรี) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (อโศก) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Strategic Property Investment บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น รับเหมาก่อสร้าง
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แคปปิตอล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ บริหารสินทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะ แวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเจนเม้นท์ บริหารโครงการ
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท นายหน้า ซื้อขายให้เช่า
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ปทุมวัน แอสเซท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2543-2552 รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคลและรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-2553 กรรมการ บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บริหารสินทรัพย์
2548-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553 กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์