ข้อมูลหุ้นกู้
  

หุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จำนวนหน่วย จำนวนเงิน
ชื่อหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ อายุ วันที่ครบกำหนด 2560 2559 2560 2559
พันหน่วย พันหน่วย ล้านบาท ล้านบาท
AP181A ร้อยละ 4.24 ต่อปี 5 ปี 24 มกราคม 2561 1,250 1,250 1,250 1,250
AP188A ร้อยละ 4.13 ต่อปี 5 ปี 3 เดือน 9 สิงหาคม 2561 1,250 1,250 1,250 1,250
AP179A ร้อยละ 4.52 ต่อปี 4 ปี 5 กันยายน 2560 - 1,000 - 1,000
AP174A ร้อยละ 4.10 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 30 วัน 5 เมษายน 2560 - 500 - 500
AP179B ร้อยละ 4.52 ต่อปี 4 ปี 8 วัน 20 กันยายน 2560 - 300 - 300
AP171A ร้อยละ 4.00 ต่อปี 3 ปี 24 มกราคม 2560 - 1,150 - 1,150
AP191A ร้อยละ 4.50 ต่อปี 5 ปี 24 มกราคม 2562 350 350 350 350
AP197A ร้อยละ 4.36 ต่อปี 5 ปี 1 เดือน  27 กรกฎาคม 2562 1,000 1,000 1,000 1,000
AP177A ร้อยละ 3.05 ต่อปี 2 ปี 6 เดือน 22 กรกฎาคม 2560 - 500 - 500
AP201A ร้อยละ 3.58 ต่อปี 5 ปี 22 มกราคม 2563 1,500 1,500 1,500 1,500
AP187A ร้อยละ 2.65 ต่อปี 3 ปี 1 เดือน 18 กรกฎาคม 2561 300 300 300 300
AP181B ร้อยละ 2.30 ต่อปี 2 ปี 6 เดือน 10 มกราคม 2561 500 500 500 500
AP197B ร้อยละ 3.04 ต่อปี 4 ปี  10 กรกฎาคม 2562 1,000 1,000 1,000 1,000
AP17DA ร้อยละ 2.05 ต่อปี 1 ปี 11 เดือน 27 ธันวาคม 2560 - 1,000 - 1,000
AP191B ร้อยละ 2.15 ต่อปี 2 ปี 6 เดือน 29 มกราคม 2562 1,000 1,000 1,000 1,000
AP191C ร้อยละ 2.55 ต่อปี 2 ปี 19 มกราคม 2562 500 - 500 -
AP207A ร้อยละ 3.06 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 19 กรกฎาคม 2563 1,500 - 1,500 -
AP203A ร้อยละ 2.50 ต่อปี 2 ปี 10 เดือน 30 มีนาคม 2563 500 - 500 -
AP212A ร้อยละ 2.50 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 15 กุมภาพันธ์ 2564 1,000 - 1,000 -
AP214A ร้อยละ 2.35 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 19 เมษายน 2564 1,000 - 1,000 -
รวม 12,650 12,600
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (3,300) (4,450)
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 9,350 8,150