ข้อมูลหุ้นกู้
  

หุ้นกู้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จำนวนหน่วย จำนวนเงิน
ชื่อหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ อายุ วันที่ครบกำหนด 2560 2559 2560 2559
พันหน่วย พันหน่วย ล้านบาท ล้านบาท
AP181A ร้อยละ 4.24 ต่อปี 5 ปี 24 มกราคม 2561 1,250 1,250 1,250 1,250
AP188A ร้อยละ 4.13 ต่อปี 5 ปี 3 เดือน 9 สิงหาคม 2561 1,250 1,250 1,250 1,250
AP179A ร้อยละ 4.52 ต่อปี 4 ปี 5 กันยายน 2560 1,000 1,000 1,000 1,000
AP174A ร้อยละ 4.10 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 30 วัน 5 เมษายน 2560 500 500 500 500
AP179B ร้อยละ 4.52 ต่อปี 4 ปี 8 วัน 20 กันยายน 2560 300 300 300 300
AP171A ร้อยละ 4.00 ต่อปี 3 ปี 24 มกราคม 2560 - 1,150 - 1,150
AP191A ร้อยละ 4.50 ต่อปี 5 ปี 24 มกราคม 2562 350 350 350 350
AP197A ร้อยละ 4.36 ต่อปี 5 ปี 1 เดือน  27 กรกฎาคม 2562 1,000 1,000 1,000 1,000
AP177A ร้อยละ 3.05 ต่อปี 2 ปี 6 เดือน 22 กรกฎาคม 2560 500 500 500 500
AP201A ร้อยละ 3.58 ต่อปี 5 ปี 22 มกราคม 2563 1,500 1,500 1,500 1,500
AP187A ร้อยละ 2.65 ต่อปี 3 ปี 1 เดือน 18 กรกฎาคม 2561 300 300 300 300
AP181B ร้อยละ 2.30 ต่อปี 2 ปี 6 เดือน 10 มกราคม 2561 500 500 500 500
AP197B ร้อยละ 3.04 ต่อปี 4 ปี  10 กรกฎาคม 2562 1,000 1,000 1,000 1,000
AP17DA ร้อยละ 2.05 ต่อปี 1 ปี 11 เดือน 27 ธันวาคม 2560 1,000 1,000 1,000 1,000
AP191B ร้อยละ 2.15 ต่อปี 2 ปี 6 เดือน 29 มกราคม 2562 1,000 1,000 1,000 1,000
AP191C ร้อยละ 2.55 ต่อปี 2 ปี 19 มกราคม 2562 500 - 500 -
AP207A ร้อยละ 3.06 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 19 กรกฎาคม 2563 1,500 - 1,500 -
AP203A ร้อยละ 2.50 ต่อปี 2 ปี 10 เดือน 30 มีนาคม 2563 500 - 500 -
รวม 13,450 12,600
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (4,550) (4,450)
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 8,900 8,150