ข้อมูลหุ้นกู้
  

หุ้นกู้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

                              งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
        จำนวนหน่วย จำนวนเงิน
ชื่อหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ อายุ วันที่ครบกำหนด 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 กันยายน 2560
        (พันหน่วย) (พันหน่วย) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
AP181A ร้อยละ 4.24 ต่อปี 5 ปี 24 มกราคม 2561 - 1,250 - 1,250
AP188A ร้อยละ 4.13 ต่อปี 5 ปี 3 เดือน 9 สิงหาคม 2561 1,250 1,250 1,250 1,250
AP191A ร้อยละ 4.50 ต่อปี 5 ปี 24 มกราคม 2562 350 350 350 350
AP197A ร้อยละ 4.36 ต่อปี 5 ปี 1 เดือน 27 กรกฎาคม 2562 1,000 1,000 1,000 1,000
AP201A ร้อยละ 3.58 ต่อปี 5 ปี 22 มกราคม 2563 1,500 1,500 1,500 1,500
AP187A ร้อยละ 2.65 ต่อปี 3 ปี 1 เดือน 18 กรกฎาคม 2561 300 300 300 300
AP181B ร้อยละ 2.30 ต่อปี 2 ปี 6 เดือน 10 มกราคม 2561 - 500 - 500
AP197B ร้อยละ 3.04 ต่อปี 4 ปี 10 กรกฎาคม 2562 1,000 1,000 1,000 1,000
AP191B ร้อยละ 2.15 ต่อปี 2 ปี 6 เดือน 29 มกราคม 2562    1,000    1,000    1,000    1,000
AP191C ร้อยละ 2.55 ต่อปี 2 ปี 19 มกราคม 2562 500 500 500 500
AP207A ร้อยละ 3.06 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 19 กรกฎาคม 2563 1,500 1,500 1,500 1,500
AP203A ร้อยละ 2.50 ต่อปี 2 ปี 10 เดือน 30 มีนาคม 2563 500 500 500 500
AP212A ร้อยละ 2.50 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 15 กุมภาพันธ์ 2564    1,000    1,000    1,000    1,000
AP214A ร้อยละ 2.35 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 19 เมษายน 2564 1,000 1,000 1,000 1,000
AP217A ร้อยละ 2.32 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 22 กรกฎาคม 2564 1,500 - 1,500 -
AP221A ร้อยละ 2.40 ต่อปี 4 ปี 22 มกราคม 2565 1,500 - 1,500 -
AP222A ร้อยละ 2.81 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 7 กุมภาพันธ์ 2565 500 - 500 -
AP228A ร้อยละ 2.94 ต่อปี 4 ปี 7 สิงหาคม 2565 1,500 - 1,500 -
AP228B ร้อยละ 2.94 ต่อปี 4 ปี 24 สิงหาคม 2565 500 - 500 -
AP218A ร้อยละ 2.60 ต่อปี 2 ปี 11 เดือน 24 วัน 17 สิงหาคม 2564 100 - 100 -
รวม 14,950 12,650
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (3,850) (3,300)
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 11,100 9,350