ข้อมูลหุ้นกู้
  

หุ้นกู้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จำนวนหน่วย จำนวนเงิน
ชื่อหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ อายุ วันที่ครบกำหนด 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
พันหน่วย พันหน่วย ล้านบาท ล้านบาท
AP162A ร้อยละ 4.75 ต่อปี 4 ปี 6 เดือน 28 กุมภาพันธ์ 2559 - 300 - 300
AP161A ร้อยละ 4.00 ต่อปี 4 ปี  27 มกราคม 2559 - 1,000 - 1,000
AP169A ร้อยละ 4.49 ต่อปี 4 ปี 3 เดือน 8 กันยายน 2559 - 1,200 - 1,200
AP181A ร้อยละ 4.24 ต่อปี 5 ปี 24 มกราคม 2561 1,250 1,250 1,250 1,250
AP188A ร้อยละ 4.13 ต่อปี 5 ปี 3 เดือน 9 สิงหาคม 2561 1,250 1,250 1,250 1,250
AP179A ร้อยละ 4.52 ต่อปี 4 ปี 5 กันยายน 2560 1,000 1,000 1,000 1,000
AP174A ร้อยละ 4.10 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 30 วัน 5 เมษายน 2560 500 500 500 500
AP179B ร้อยละ 4.52 ต่อปี 4 ปี 0 เดือน 8 วัน 20 กันยายน 2560 300 300 300 300
AP171A ร้อยละ 4.00 ต่อปี 3 ปี 24 มกราคม 2560 1,150 1,150 1,150 1,150
AP191A ร้อยละ 4.50 ต่อปี 5 ปี 24 มกราคม 2562 350 350 350 350
AP167A ร้อยละ 3.40 ต่อปี 2 ปี 1 เดือน 24 วัน 28 กรกฎาคม 2559 - 500 - 500
AP197A ร้อยละ 4.36 ต่อปี 5 ปี 1 เดือน  27 กรกฎาคม 2562 1,000 1,000 1,000 1,000
AP177A ร้อยละ 3.05 ต่อปี 2 ปี 6 เดือน 22 กรกฎาคม 2560 500 500 500 500
AP201A ร้อยละ 3.58 ต่อปี 5 ปี 22 มกราคม 2563 1,500 1,500 1,500 1,500
AP187A ร้อยละ 2.65 ต่อปี 3 ปี 1 เดือน 18 กรกฎาคม 2561 300 300 300 300
AP181B ร้อยละ 2.30 ต่อปี 2 ปี 6 เดือน 10 มกราคม 2561 500 500 500 500
AP197B ร้อยละ 3.04 ต่อปี 4 ปี  10 กรกฎาคม 2562 1,000 1,000 1,000 1,000
AP17DA ร้อยละ 2.05 ต่อปี 1 ปี 11 เดือน 27 ธันวาคม 2560 1,000 - 1,000 -
AP191B ร้อยละ 2.15 ต่อปี 2 ปี 6 เดือน 29 มกราคม 2562 1,000 - 1,000 -
รวม 12,600 13,600
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (3,450) (3,000)
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 9,150 10,600

การเปลี่ยนแปลงของหุ้นกู้สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีรายละเอียดดังนี้

  งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย: ล้านบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 13,600
บวก: หุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายระหว่างงวด 2,000
หัก: หุ้นกู้ที่ชำระคืนระหว่างงวด (3,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 12,600